Informacje o projekcie

Partnerzy projektu (VESBE e.V. i Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie, we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową) identyfikują możliwości wprowadzenia głównych elementów dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce. W oparciu o wyniki badania eksploracyjnego opracowane zostaną perspektywy i pomysły dla uczestniczących w procesie kształcenia partnerów społecznych, zainteresowanych stron i zakładów, mające na celu zainicjowanie procesów optymalizacji zakładowego kształcenia zawodowego. Nowe perspektywy będą miały na celu: a) przedstawienie pomysłów w ramach  polityki oświatowej w zakresie rozwoju jakości kształcenia zawodowego w Polsce, b) analizę możliwości promocji niemieckich rozwiązań w dziedzinie kształcenia zawodowego w polskich zakładach pracy oraz c) stworzenie koncepcji na poziomie zakładowym, które będą dostosowane do potrzeb związanych z procesem pozyskiwania nowych kwalifikacji w sektorze kształcenia zawodowego.
Badanie koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce oraz na wybranych niemieckich przedsiębiorstwach prowadzących działalność w Polsce.

Przewidziane etapy prac:

  1. Analiza celów strategii edukacyjnej w odniesieniu do rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce przy szczególnym uwzględnieniu metodologii kształcenia dualnego (aktualne tendencje rozwoju i strategie, mocne i słabe strony kształcenia zawodowego, potencjał dla podmiotów dokształcających z Niemiec)
  2. Analiza edukacyjnych potrzeb przedsiębiorstw w Polsce w odniesieniu do zawodów o najwyższym potencjale rozwoju
  3. Analiza celów i postawy partnerów społecznych w Polsce (organizacji pracodawców, przedsiębiorców, izb, związków zawodowych) w zidentyfikowanych, kluczowych sektorach
  4. Sformułowanie wyników i wniosków dla wymogów polskiego systemu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem rozwoju dualnego kształcenia zawodowego w kontekście celów strategii edukacyjnej
  5. Opracowanie konkretnych rekomendacji dla działań w zakresie dualnego systemu kształcenia zawodowego
  6. Ocena perspektyw dla transferu doświadczeń w odniesieniu do podmiotów kształcenia, przedsiębiorstw i partnerów społecznych w Polsce i w Niemczech